Fjord Norges bransjeblogg

Nasjonalt samarbeid om reiselivsstatistikk

Britt Dalland
Posted by Britt Dalland on 07.jan.2021 14:17:11

 

I løpet av høsten 2020 har Fjord Norge, sammen med de andre landsdelsselskapene, Innovasjon Norge og NHO Reiseliv Nord-Norge arbeidet med en felles bestilling til SSB for å etablere våre reiselivsregioner i SSB sin struktur. Dette gir oss et bedre statistikkgrunnlag, som er tilpasset strukturen i reiselivet. Bestillingen er et spleiselag mellom Innovasjon Norge og landsdelsselskapene, hvor landsdelsselsskapene tar en etableringskostnad, og Innovasjon Norge tar årlig drifts- og vedlikeholdskostnader. I tillegg tar Innovasjon Norge kostnaden ved å utvikle et dashboard som på en enkel måte gjør det lett å finne data man er interessert i.

 

Bakgrunn

Reiselivsnæringen har relativt få felles måleparametre og SSB sin overnattingsstatistikk er et viktig mål for utvikling av kommersielle overnattinger. Frem til 2020 har tall blitt hentet fra SSB til Statistikknett – en nettbasert statistikkportal. Dette er en tjenste vi har betalt for og i Statistikknett har vi fått ut tall basert på våre etablerte reiselivsregioner. Fra 2020 kunne ikke denne tjenesten levere tall som tidligere og denne endringen var inngangen til samarbeidet for å sikre en leveranse fra SSB, som bedre dekker våre behov.

SSB har ikke tidligere levert tall ned på våre reiselivsregioner og etter omfattende arbeid ble 67 reiselivsregioner etablert som en del av den offisielle statistikken i Norge. Disse regionene er så langt det lar seg gjøre tilpasset den etablerte reiselivsstrukturen i Norge, og er kommet på plass etter flere runder med innspill fra både destinasjons- og landdelsselskap. For Fjord Norge regionen tilsvarer nå SSB sin inndeling destinasjonsstrukturen i regionen.

I bestillingen ligger det utvidelse av eksiterende tabeller i både overnattingsstatistikk og næringens økonomiske utvikling (NØKU). Ønsket var i hovedsak at det skal være mulig å hente ut tall for hotell og lignende overnattingsvirksomheter (NACE 55.1) og en samlekategori for campingplasser (NACE 55.3) og drift av vandrerhjem og ferieleiligheter (NACE55.2). NACE korresponderer med SSBs Standard for næringsgruppering, som finnes tilgjengelig her .

Samarbeidet resulterer i at SSB vil lage finere inndeling av allerede eksisterende statistikkbanktabeller, samt at det skal publiseres sesongjusterte tall.

Publisering av tall i original form for reiselivsregionene vil oppdateres første gang ved publisering av tall for januar 2021, i starten av mars.

Tall med tidsserier fem år tilbake i tid vil være på plass innen utgangen av juni 2021, mens sesongjusterte tall vil være på plass innen utgangen av 2021.

 

Tall fra formidlingsbedrifter

Nytt av året er at SSB utvider dagens formidlingsstatistikk, som publiseres årlig, til også å inkludere data fra Skatteetaten fra norske og utenlandske formidlere, samt data fra Tripadvisor, Booking.com, Expedia og AirBnB som leveres fra Eurostat. Denne statistikken vil inngå i den månedlige overnattingsstatistikken per fylke. Dette kan føre til at hotellstatistikkenkan få en nedgang, da hotellovernattinger formidlet via for eksempel hotels.com vil inngå i den nye formidlingsstatistikken.

 

Dashboard for uttak av statistikk kommer i løpet av 2021

SSB vil publisere tabellene på lik linje med annen offisiell statistikk i Statistikkbanken på ssb.no. Dette er imidlertid tall som det ikke alltid er like lett å ta i bruk uten å bruke tid på å bearbeide tallene. Derfor vil Innovasjon Norge sammenstille data i et dashboard som i løpet av siste del av 2021 blir å finne på visitnorway.no/innsikt. Her vil man lett kunne ta ut tall uten krevende arbeid med bearbeiding av data.

 

Fakta om bestillingen

Bestillingen er todelt. Den ene delen inneholder månedlig overnattingsstatistikk, med omsetningstall og kapasitetsutnytting ned på hotell. Den andre delen inneholder årlige tall for næringens økonomiske utvikling (NØKU).

 • Overnattingsstatistikk

Avtalen dekker økonomisk bidrag til å utvikle og utvide overnattingsstatistikken slik at regionale fremstillinger for reiselivsregionene blir publisert månedlig for følgende tabeller:

12892: Overnattinger, etter innkvarteringstype og gjestene sitt bostedsland

12893: Åpne bedrifter, rom/hytter/leiligheter, uteplasser og senger, etter innkvarteringstype

12896: Ankomne gjester, etter innkvarteringstype og gjestene sitt bostedsland

08403: Hotell og lignende overnattingsbedrifter. Overnattinger, etter formål med hotelloppholdet

12897: Omsetning og kapasitetsutnytting på hotell

 • Solgte rom
 • Pris per rom
 • Kapasitetsutnytting av rom
 • Kapasitetsutnytting av senger
 • Losjiomsetning
 • Losjiomsetning per tilgjengelig rom

08405: Campingplasser. Overnattinger, etter overnattingsmåte

I tillegg dekker avtalen utvikling og drift av sesongjusterte tall for enkelte variabler, da overnattinger er særlig preget av sesongbetingede mønster, som værforhold, ferieavvikling og bevegelige helligdager.

 

Sesongjusterte tall skal publiseres for følgende variabler:

 • Alle overnattinger (også nasjon)
 • Overnattinger etter formål
 • Losjiomsetning
 • Pris per rom

 

I tillegg dekker avtalen utvikling og drift av en ny statistikkbanktabell for hotell og lignende overnattingsvirksomheter (NACE 55.1) som inneholder følgende variabler for reiselivsregionene:

 • Omsetning per overnatting
 • Omsetning per gjest
 • Disponible romdøgn
 • Oppholdstid per gjest
 • Oppholdstid for nordmenn
 • Oppholdstid for utlendinger
 • Overnattinger per solgt rom

Overnattingsstatistikken publiseres månedlig, og tall vil oppdateres månedlig når statistikken publiserer nasjonale tall.

 

 • Næringens økonomiske utvikling (NØKU)

For årlige tall dekker avtalen utvikling og drift av statistikkbanktabell for reiselivsregionene som defineres i KLASS med tall for sysselsetting, omsetning og verdiskaping. Næringenes økonomiske utvikling publiseres årlig, og dette vil oppdateres årlig med tall fra og med 2015. Tabellen oppdateres første gang ved publiseringen av endelige nasjonale tall for NØKU ved utgangen av april 2021.

Topics: Innsikt